Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (sinds 10 april 2015)

Kim De Graeve
BTW: 0698914791
Adres: Verbindingsweg 22, 9920 Lovendegem

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

FACTURATIE EN BETALINGEN

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE56890434341788 na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houd Kim De Graeve zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Eeklo en de Ondernemingsrechtbank te Gent.

UITVOERING OPDRACHT

Kim De Graeve zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden
Kim De Graeve bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Kim De Graeve heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De content is bescherm door auteursrecht
Kim De Graeve kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd
Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Kim De Graeve en de opdrachtgever.
Kim De Graeve behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

INZAKE ONLINE CURSUSSEN

1. Inschrijving en toegang tot de leermodules 

De inschrijving is alleen voor alle individuele klanten die zich inschrijven op eigen initiatief. 

2. Doorlooptijd 

De klant heeft levenslang toegang tot de opleiding, zolang de onderneming bestaat. 
De cursussen zijn in principe zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 toegankelijk, behalve tijdens onderhoudswerken aan de of onvoorziene technische problemen. Kim De Graeve kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet-toegankelijk zijn van de opleiding. 

3. Verbintenissen van de klant 

De klant verbindt zich ertoe om: 

 • op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem
  ter beschikking gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen
  van de opleiding;
 • het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal op geen
  enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, openbaar te maken, te
  verspreiden, te reproduceren, te vertalen of aan te passen;
 • het fotograevepro-netwerk niet te gebruiken voor het verzenden van berichten waarvan de inhoud illegaal,
  smadelijk, lasterlijk, onwaardig of obsceen is;
 • via het FotograevePro netwerk geen materiaal te verzenden waarbij inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van FotograevePro of van een derde;
 • de gebruikersnaam en het paswoord dat door FotograevePro wordt verstrekt voor deze opleiding geheim te houden en enkel aan te wenden voor persoonlijk gebruik.

  Als de klant bovenstaande verbintenissen niet respecteert, zal FotograevePro zijn toegang afsluiten.

 • 4. Terugbetaling

  Aangekochte downloadbare goederen worden niet terugbetaald en u doet afstand van uw herroepingsrecht.
  Echter, indien er ontevredenheid zou zijn rond de online workshops kan u hiervoor een mail sturen naar info@kimdegraeve.be (binnen 10 dagen na aankoop) indien aangetoond is dat het gehele traject is doorlopen zal de workshop gedeeltelijk of geheel worden terugbetaald (en wordt men verwijderd uit het traject). 

  Deze terugbetalingsvoorwaarden vallen onder de Europese wet en kunnen hier nagelezen worden: https://www.unizo.be/sites/default/files/herroepingsrecht_1.pdf

 • 5. Privacy

  FotograevePro.be (het leerplatform MK Academy) verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen.
  Het is FotograevePro (het leerplatform MK Academy) toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant aan te wenden om de klant op de hoogte te houden van het opleidingsaanbod van FotograevePro.

  De klant heeft ten allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dat kan via mail naar info@kimdegraeve.be 

  6. Communicatie

  Algemene vragen over online leren kan de klant voorleggen aan de administratie via mail naar info@kimdegraeve.be . Inhoudelijke vragen over cursussen met online coaching kan de klant voorleggen via info@kimdegraeve.Be. Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via info@kimdegraeve.be 

Algemene voorwaarden inzake workshops

1. Inschrijving en toegang tot de leermodules 

De inschrijving is alleen voor alle individuele klanten die zich inschrijven op eigen initiatief.

AFFILIATE

Deze website werkt met affiliate partners

 

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via info@kimdegraeve.be

Laatste aanpassing 04/05/2019

Scroll naar top