ALGEMENE VOORWAARDEN Fotograeve BVBA

 

Definities

 

1. Fotograeve BV:

Fotograeve BV, gevestigd aan Maaltemeers 36, 9052 Zwijnaarde met KBO nummer

BE0698914791.

 

2. Member/wederpartij/klant/koper:

Iedere natuurlijke- of rechtspersoon welke een abonnement heeft afgesloten en/of aankoop heeft verricht bij Fotograeve BVBA. Iedere natuurlijke- of rechtspersoon welke zich heeft ingeschreven voor een cursus en/of voor toegang tot de unieke platform van Fotograeve BV.

 

3. Membership overeenkomst:

Iedere tussen de wederpartij en Fotograeve BV tot stand gekomen overeenkomst waarmee Fotograeve BV zich jegens de wederpartij voor bepaalde tijd heeft verbonden tot het verlenen van diensten en de levering van cursussen.

 

4. Affiliate:

Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door Fotograeve BVBA als Affiliate is geaccepteerd om cursussen of producten onder de aandacht te brengen via de Affiliate site en/of link.

 

5. Affiliate site en/of link:

De links via welke worden verschaft door Fotograeve BV en waarmee de Affiliate deelneemt aan het partnerprogramma van Fotograeve BV.

 

1. Algemeen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere membership,

opdrachtbevestiging, inschrijving per website, affiliate, workshop, overeenkomst, verkoop- of aankoopovereenkomst tussen Fotograeve BV, met maatschappelijke zetel te Adres Maaltemeers 36, 9052 Zwijnarde en KBO-nummer BE0698914791 en haar klant, member of affiliate. Er kunnen altijd eventuele bijzondere voorwaarden opgemaakt worden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en een specifieke afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst welke is goedgekeurd via de plug & pay shop en waar werd aangevinkt akkoord te zijn met de algemene voorwaarden door de Klant.

 

1.2 De klant en/of member en/of de affiliate wordt geacht zich volledig en onherroepelijk

akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door zich in te schrijven voor een dienst van Fotograeve BV. Een elektronische handtekening van de consument klant maakt hier deel van uit.
De algemene voorwaarden van een klant, member en affiliate en ieder ander waarmee een overeenkomst wordt aangegaan worden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig niet aanvaard

door Fotograeve BV. De aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden impliceert de

erkenning dat de eigen algemene voorwaarden niet tegenstelbaar zijn aan dat van Fotograeve BV.

 

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet afdwingbaar of strijdig met

dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

 

2.1 Alle prijzen en contractvoorstellen van Fotograeve BV zijn vrijblijvend, deze gelden louter als inlichting en binden haar niet. De prijzen voor de workshops, membership en cursussen, krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door inschrijving voor de workshops, membership of door inschrijving als affiliate.

 

2.2 Indien er enige wijziging door Fotograeve BV wordt doorgevoerd of hoe dan ook van de oorspronkelijke membership prijs of cursusprijs verschilt, wordt de wijziging of toevoeging van de oorspronkelijke overeenkomst als aanvaard en gesloten beschouwd, tenzij de member binnen de 14 kalenderdagen na inschrijving voor de membership en/of cursus schriftelijk verklaart niet akkoord te zijn met de wijziging of toevoeging.

 

2.3 De membership is doorlopend en wordt elk kwartaal automatisch verlengd. Members die zich wensen uit te schrijven moeten 7 dagen voor de vernieuwing van betaling (afgaande van de datum alleereerste betaling) schriftelijk aan de hand van de opzegformulier dat ter beschikking wordt gesteld uitschrijven. 

 

2.4 Elke annulering van een membership dient schriftelijk te gebeuren via het opzegformulier en is slechts geldig mits dit binnen de termijn van de 7 dagen voor betaling vernieuwing (dit is afgaande van de allereerste betaling). Alleen de annuleringen die via dit opzegformulier worden ingevuld worden behandelt.

 

2.5 Elke uitschrijving zal op de dag waar hun oorspronkelijke betaling zou plaatsvinden tot vernieuwing, toegang verliezen tot de community, mailings en replays.

3. Omschrijving te leveren abonnementen, cursussen en te verlenen diensten

 

3.1 Een beschrijving van de te leveren diensten is opgenomen in een afzonderlijke factuur en/of overeenkomst tussen Fotograeve BV en de member.

 

3.2 Het membership is het Freedom Adapt. Het abonnement Freedom Adapt geeft toegang tot een gesloten community op Circle.so waar members onderling

contact kunnen leggen.

 

3.3 Traject membership Freedom unlocked; het Traject Freedom is een online traject. Dit is een traject van 18 weken. De geabonneerde krijgt toegang tot online video’s, een digitaal en fysiek werkboek. De geabonneerde krijgt ook gedurende het traject, plus 1 maand extra, gratis toegang tot het membership Freedom Adapt en toegang tot de community op Circle.so. Na het invullen van een feedbackformulier.3.4 Loopbaan- en Life coaching; members kunnen zich inschrijven voor loopbaan en/of life

coaching, dit wordt uitgevoerd door Manu Strubbe, erkent Loopbaancoach bij Next Step. 

 

3.5 Workshop Affiliate; Het Workshop Affiliaite is een uitgebreid en diepgaande workshop over

affiliate marketing. De klant krijgt een online workshop en heeft recht op 3 uur replay van de live

online workshop. De klant krijgt een E-book met implementatievideo’s & oefeningen alsmede een

bonus e-book fiscale geheimen. 

 

3.6 Affiliates; Members en workshopnemers kunnen commissies verdienen door middel van het doorverwijzen naar de diensten van Fotograeve BV middels een Affiliate link.

 

3.9 Onverminderd hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden, erkent en aanvaardt de member de technische beperkingen, garantiebeperkingen en/of eventuele andere opmerkingen en voorbehouden zoals opgenomen in de factuur, inschrijfformulier en/of overeenkomst tussen Fotograeve BV en de member.

 

4. Prijzen en betaling

 

4.1 De diensten, memberships, workshops en affiliates worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de factuur (cfr. Art. 2.1 onderhavige algemene voorwaarden).

 

4.2 De membership kosten zijn inclusief BTW. 

 

4.4 Voor betaling is een domiciliëring vereist indien de klanten in termijnen betalen. De maximale aflossingstermijn is gesteld op 6 maandtermijnen, bij een het membership is dit zonder einddatum. De maandelijkse aflossingen zullen ook via domiciliëring gaan.

 

4.5 De members die instappen voor aangekochte prijzen blijven steeds deze prijs betalen

(zelfs mits een prijsverhoging). Nieuwe leden zijn wel onderhevig aan prijsstijgingen. 

 

4.6 Indien de member welke zich wil uitschrijven zich niet tijdig voor de voorvernieuwing van het betalingsabonnement uitgschrijft via het voorziene document. Betaalt deze ook het vernieuwde abonnement uit.

 

4.9 Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 7 kalenderdagen na

verzending van de factuur bij gebreke waarvan de facturen als definitief aanvaard zullen worden beschouwd.

 

4.10 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag a rato van 10 % per jaar, alsook een forfaitair bedrag van 15 % van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

4.11 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Fotograeve BV zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, totdat Fotograeve BV de volledige betaling (incl. interesten en andere kosten) heeft ontvangen.

 

4.12 Fotograeve BV zal in geval van herhaaldelijke stornering een derde partij (incasso,

deurwaarder, …) opdracht geven tot inning van de nog verschuldigde saldo.

 

4.13 Wanbetalers zullen direct de toegang tot elke programma, membership, workshop en affiliate ontzegd worden. Een wanbetaler zal niet langer toegelaten worden in de door Fotograeve BV aangeboden diensten.

 

4.14 Indien Fotograeve BV op enig moment twijfels of bedenkingen heeft omtrent de

kredietwaardigheid van de koper, behoudt Fotograeve zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen of andere zekerheden te vragen.

 

5. Affiliate

 

5.1 Iedere natuurlijke- of rechtspersoon dient eerst door Fotograeve BV als Affiliate

geaccepteerd te worden.

 

5.2 De Affiliate overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

5.3 Beide partijen mogen de Affiliate overeenkomst op elk moment opzeggen.

 

5.4 Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door

Fotograeve BV als Affiliate is geaccepteerd is, mag de cursussen of producten van Fotograeve BV onder de aandacht brengen via de Affiliate link.

 

5.5 De Affiliate krijgt een unieke link met een unieke code welke gekoppeld is aan de Affiliate.

 

5.6 De Affiliate zal een dienst verrichten welke bestaat uit het werven van kopers en/of

members, voor welke Fotograeve BV een vergoeding zal betalen aan de Affiliate.

 

5.7 De link kent een cookiegarantie van 30 dagen. Indien een koper van een product binnen de termijn van 30 dagen voorafgaand aan de aankoop geklikt heeft op de link van de Affiliate dan heeft de Affiliate recht op commissie. De aankoop van een product behoeft aldus niet direct na het klikken van de Affiliate link.

 

5.8 Bij elke aankoop van cursussen of producten die verlopen via de persoonlijke link van de Affiliate heeft de Affiliate recht op commissie.

 

5.9 De Affiliate krijgt een commissie van 20% van het totaal bedrag excl. BTW dat wordt

gefactureerd.

 

5.10 De commissies zullen elke 3 maanden uitbetaald worden bij de kwartaalafrekening. Dit zal altijd op de eerste dag van de maand geschieden.

 

5.11 Door het aangaan van deze overeenkomst vormen de partijen geen maatschap,

vennootschap, onder firma of daarmee vergelijkbare samenwerkingsverbanden. Geen van de partijen is bevoegd om voor de ander verbintenissen aan te gaan.

 

5.12 Promotie van de affiliate link mag uitsluitend gebeuren op websites en andere diensten onder beheer van de Affiliate.

 

5.13 Het is de Affiliate niet toegestaan om de Affiliate link van Fotograve BVBA te delen en

promotie uit te voeren op websites of diensten met een illegaal karakter. Het is de Affiliate tevens niet toegestaan om de Affiliate link van Fotograve BVBA te delen en promotie uit te voeren middels ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms of vergelijkbare spam. Het is de Affiliate niet toegestaan om de Affiliate link van Fotograve BVBA te delen en promotie uit te voeren in pop-ups.

 

5.14 De Affiliate is aansprakelijk voor de maximale schade aan het totaal van vergoedingen dat verschuldigd is geworden in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

 

6. Levering

6.1 Behoudens andersluidend dwingend recht of een uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidende overeenkomst getekend door de koper en Fotograeve BV, wordt de datum van levering van de workshop, live sessies in beginsel als inlichting verstrekt en is aldus niet bindend. Pas zodra de rooster voor de live sessies vastgesteld is, zal de data op tijd gecommuniceerd naar de member, workshop afnemer, koper. Een vertraging in de levering door overmacht kan geen aanleiding geven tot enig boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling.

 

7. Controle, klachten en waarborg

 

7.1 De koper verbindt zich ertoe om de geleverde e-books, fysieke werkboeken, live sessies, onmiddellijk te onderzoeken op de kwaliteit ervan en of deze overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Door de levering van het product of dienst te aanvaarden bevestigt de koper dat het conform de orderbevestiging is.

 

7.2 Klachten in verband met de levering en/of niet-overeenstemming dienen onverwijld bij, dan wel uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen aan Fotograeve BV te worden gemeld per aangetekende zending en met vermelding van relevante gegevens (bestel- en factuurnummer, melding van gebrek,…), bij gebreke waarvan Fotograeve BV elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

 

7.3 De waarborg dekt evenwel niet:

– het verkeerd gebruik van de community en/of live sessies of de;

– de schade veroorzaakt door overmacht;

– de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is.

 

7.4 Behoudens andersluidend dwingend recht, bestaat de waarborg van Fotograeve BV er

enkel in dat de diensten en/of producten die als niet-conform worden erkend, naar keuze van Fotograeve BV kosteloos worden vervangen door identieke of minstens gelijkwaardige diensten en/of producten. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

7.7 De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

 

7.8 Voor alle ontevredenheid rond producten geldt 14 kalenderdagen teruggarantie.

 

8. Intellectueel eigendom

 

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie, beeldmateriaal, live sessie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Fotograeve BV en de klant berusten uitsluitend bij Fotograeve BV en of diens leveranciers en/of gastsprekers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

 

8.2 De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief, persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen overeenkomst.

 

8.3 De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograeve BVBA de producten en resultaten van de diensten en/of community, de videobeelden en live sessies op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, delen, (door)verkopen, verveelvoudigen, kopiëren,verspreiden, reproduceren, publiceren of aan een derde beschikbaar stellen en/of overdragen op welke andere wijze dan ook. Het delen, verkopen of op welke andere wijze dan ook overdragen van de (inlog)gegevens die toegang geven tot de programma`s en diensten van Fotograeve BV is niet toegestaan.

 

8.4 De auteursrechten van het beeldmateriaal komen exclusief toe aan Fotograeve BV.

 

8.4 De klant zal aanduidingen van Fotograeve BV of haar partners betreffende

auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet

verwijderen of wijzigen.

 

8.5 Bij overtreding van de voorwaarden met betrekking tot het intellectuele eigendom ben je Fotograeve BV direct een opeisbare contractuele boete verschuldigd van 1.000,- € per

overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan de koper toegang krijgt tot het programma, community en/of andere diensten en producten welke beschikbaar zijn na de koop van Fotograeve

BV wordt beschouwd als een afzonderlijke overtreding. Indien de overtreding bestaat uit het plaatsen van exclusief content van Fotograeve BV op een openbaar, althans voor een groot publiek toegankelijke locatie, is de hoogte van de contractuele boete 10.000,- € per overtreding. Daarnaast heeft Fotograeve BV dan het recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade en zal het toegang tot de programma`s, diensten en/of producten voor de overtreder geblokkeerd worden. De overtreder heeft dan ook niet het recht tot terugvordering van de aankoopprijs.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

 

9.1 Alle producten, materialen en benodigdheden, alsmede het beeldmateriaal waaronder ook de live sessies blijven volle eigendom van Fotograeve BVBA.

 

9.2 De e-books en fysieke materiaal en overige benodigdheden gaan in eigendom over naar de koper op het moment van de integrale betaling van de facturen.

 

10. Aansprakelijkheid

 

10.1 Indien Fotograeve BV (met inbegrip van haar werknemers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de koper/member, uit welke hoofde dan ook, is Fotograeve BV slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Fotograeve BV niet aansprakelijk.

 

10.2 In het geval dat Fotograeve BV niet persoonlijk een live sessie kan verzorgen, zal

Fotograeve BV zorgen voor een medewerker of gastexpert dat de live sessie zal overnemen zonder afbreuk te doen aan de waarde van de inhoudelijke live sessie. Fotograeve BV kan in dat geval niet aansprakelijk worden gehouden omdat zij voor een minstens even waardevolle live sessie zal zorgen.

 

10.3 De aansprakelijkheid van Fotograeve is beperkt tot de factuurwaarde van de koper, althans tot het gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

10.4 Fotograeve BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte

schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst,gemiste besparingen, sluiten van de onderneming van de koper en schade aan derden).

 

10.5 De koper vrijwaart Fotograeve BV voor eventuele aanspraken van derden.

 

10.6 In geval van overmacht zal Fotograeve BV niet aansprakelijk zijn tegenover de koper en zal Fotograeve BV geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van Fotograeve BV worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 30 dagen of meer voortduurt, zijn Fotograeve BV en de koper gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering van de diensten en/of producten door Fotograeve BV zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft.

 

11. Ontbinding

 

11.1 Fotograeve BV heeft het recht om de overeenkomst met de koper te allen tijde, met

onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder

betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de koper,

ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van

één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van

facturen); (ii) bij staking van betaling of (aanvraag van) een faillissement of een WCO-procedure door

de koper; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de koper; (iv) bij misbruik van de

community of van het beeldmateriaal en live sessies; (v) indien de koper weigert om een

voorafgaande betaling te verrichten of andere door Fotograeve BVBA gevraagde zekerheden te

stellen; of (vi) indien Fotograeve BVBA redenen heeft om te twijfelen dat de koper zijn verplichtingen

jegens Fotograeve BVBA zal nakomen.

 

11.2 In geval van ontbinding heeft Fotograeve tevens recht op een schadevergoeding van 20 %

van het factuurbedrag als vergoeding voor de evt. kosten, rente, winstderving en schade die

Fotograeve BVBA heeft geleden, onverminderd het recht van Fotograeve BVBA om vergoeding van

eventueel hogere schade te vorderen, en worden alle vorderingen van Fotograeve BVBA op de koper

onmiddellijk opeisbaar.

 

11.3 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

11.4 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden

uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

11.5 Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent

overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de

bevoegdheid van de rechtbanken van Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Gent.

 

 

Scroll naar top